شرکت نسیم آفرین متین به دلیل همگام بودن با تکنولوژی روز دنیا در طراحی و ساخت برج های خنک کننده و سایر اجزاء استاندارد مربوطه، به عضویت فعال انجمن بیـن الملـلی سـازندگان بــرجهای خنــک کـننده CTI : Cooling Technalogy Institute پذیرفته شده است. این انجمـن یکی از مـهمترین انجمن های تشکیل شده در رابطه با طراحی انواع برج های خنک کننده در دنیا می باشد که اعضاء خود را ملزم به رعایت استاندارد های تدوین شده در مورد طراحی انواع برج های خنک کننده می نماید. همچنین شرکت نسیم آفرین متین دارای گواهینامه تجهیزات و ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز میباشد.